Директор на Гешталт Институт Синергија
Каролина Костадиноска
спец. по медицинска психологија,
гешталт терапевт, тренер и супервизор

Предавачи:
Вонреден професор
Д-р Маријана Марковиќ

гешталт терапевт, тренер и супервизор

Д-р Андромахи Наумовска

спец. по медицинска психологија,
гешталт терапевт, тренер и супервизор

Ана Попризова

училишен психолог,
гешталт терапевт, тренер и супервизор

Интернационален предавач
Петрос Теодору

гешталт терапевт и тренер, PSP и Playback тренер

Соработник
Марија Штерјовска

м-р по психолошки науки
гешталт терапевт

Наставниот кадар е лиценциран од Комората на психолози на Р.М. и Европската асоцијација за Гешталт терапија (ЕАГТ).