Гешталт Институт “Синергија” се претстави со работилница во рамките на студентско-едукативна дружба “Психеско “, водачи на работилницата:  тренери Каролина Костадиноска и Ана Попризова

31 Октомври

Институт по психологија, УКИМ    работилница на Институт СинергијаРаботилница на Институт Синергија (2)Работилница на Институт Синергија (3)Работилница на Институт Синергија (4)